Privatumo politika

 • Privatumo politika

  Ši privatumo politika reglamentuoja Dovilė Dagė elektroninės parduotuvės ir kliento pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
  Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
  E-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad www.doviledage.com juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
  E-parduotuvė įsipareigoja parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

  Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
  Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
  Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
  Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
  Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
  Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

  Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

  apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
  išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
  spręsti problemas, susijusias su prekių pirkimu, pristatymu, vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

  Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims gali būti vykdomas tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  Klientas privalo registracijos formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Klientas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, e-parduotuvė teisę anuliuoti Kliento registraciją ir ištrinti duomenis.

  Klientas turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją, pranešdamas apie tai adresu info@doviledage.com

  www.doviledage.com turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami e-parduotuvėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.